Neutralizacja substancji niebezpiecznych

Procesy produkcyjne aż nader często powodowały powstawanie szkodliwych dla otoczenia odpadów przemysłowych. Od substancji żrących po toksyczne, chemikalia mogące stanowić zagrożenie były codziennością w zakładach pracy, i musiały być utylizowane z najwyższą ostrożnością, by uniknąć niebezpiecznych wypadków.

Neutralizacja szkodliwego odpadu poprodukcyjnego

unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznychW większości przypadków, utylizacja takich substancji była przeprowadzana przez firmy zewnętrzne poza zakładem pracy. Jednak niektóre substancje, zwłaszcza kwasy o bardzo dużym stężeniu i chemikalia ekstremalnie toksyczne, musiały zostać zneutralizowane na miejscu, zanim mógł być przeprowadzony transport do zakładu utylizacyjnego. towana. Kwasy mogły zostać rozcieńczone, lub też zneutralizowane za pomocą zasad tak, by transport na miejsce utylizacji był w ogóle możliwy bez możliwości wystąpienia uszkodzeń zbiornika transportowego. Również zbiorniki, które służyły do przechowywania takich substancji były dokładnie oczyszczane z pozostałości po procesie neutralizacji.

W przypadku wielu odpadów poprodukcyjnych, taka neutralizacja była koniecznością, gdyż nawet najmniejsze ilości substancji były bardzo szkodliwe dla środowiska, i mogły stwarzać realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia okolicznych mieszkańców. Była ona więc przeprowadzana tylko przez kwalifikowanych pracowników firm utylizacyjnych, bez udziału osób nieupoważnionych do wykonywania tego rodzaju pracy.